Sitemap 
   
 
a | A

Visie

Om deze missie te bereiken, organiseert het lokaal dienstencentrum volgende activiteiten en diensten:
  • Recreatieve activiteiten
  • Vormende activiteiten
  • Informatie (individueel, collectief, actief en passief)
  • Projecten ter ondersteuning van de thuiszorg
  • ADL-ondersteunende-activiteiten 
  • Vrijwilligerswerk
  • Info en advies

Deze activiteiten en diensten worden georganiseerd met extra aandacht voor de sociaal zwakkeren uit de leefomgeving.

Recreatieve activiteiten

Naast zinvolle tijdsbesteding zijn de recreatieve activiteiten een ideale manier om het sociaal netwerk op te bouwen en/of te onderhouden.

Vormende activiteiten

Ook de vormende activiteiten creëren ontmoetingskansen voor de opbouw van het sociaal netwerk en dragen hun steentje bij tot de zelfontplooiing en het bij blijven in deze snel evoluerende maatschappij. Op die manier blijven de gebruikers mondig.

Informatie en advies

Informatie zorgt er voor dat de gebruikers niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar duidelijke, correcte en concrete informatie krijgen. Op die manier groeit de gebruiker mee met de maatschappij en blijven zij geïnformeerd over hun rechten.
Het lokaal dienstencentrum fungeert als aanmeldingspunt waar iedereen terecht kan met zijn vragen rond hulpverlening. Dit helpt het continuüm in zorg te waarborgen.
Het lokaal dienstencentrum geeft op iedere vraag een passend antwoord rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de gebruiker en de mogelijkheden van het lokaal dienstencentrum.
De binnenkomende zorgvragen worden geregistreerd, opgevolgd en/of verwezen.

Signaalfunctie

Het lokaal dienstencentrum kan noden en behoeftes van zijn doelgroepen signaleren en formuleert waar nodig suggesties voor afstemming en bijsturing van het zorgbeleid.


ADL-ondersteunende activiteiten

Door deze ondersteuning kunnen mensen langer in hun thuissituatie verblijven en zijn ze minder snel toegewezen op professionele hulp of een opname in een rusthuis. Tevens stimuleren we op die manier de zelfzorg.

Respect voor privacy en beroepsgeheim

Wij verbinden er ons toe dat wij met gekregen informatie en persoonsgebonden materies op een strikt vertrouwelijke manier omgaan. Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van elke gebruiker en zijn omgeving en zijn gehouden aan het beroepsgeheim.
De privacy van de gebruikers wordt gerespecteerd: het doorgeven van informatie betreffende de gebruiker gebeurt enkel na bespreking en mits toestemming van de gebruiker.

Waardigheid

Het lokaal dienstencentrum neemt de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt.

Autonomie

Het aanbod van het lokaal dienstencentrum stimuleert de eigen mogelijkheden van de gebruiker en respecteert zoveel mogelijk de individuele levensstijl.

Zelfredzaamheid

Het lokaal dienstencentrum schept kansen en stimuli tot behoud en/ of ontwikkeling en/ of optimalisering van de individuele mogelijkheden van de gebruiker.

Duidelijkheid

Wij maken de opdracht en de werking van het lokaal dienstencentrum “De Wilg” van het OCMW Sint-Niklaas kenbaar aan de bevolking, alsook onze activiteiten en dienstverleningsaanbod. Daarnaast informeren wij hen over onze mogelijkheden en beperkingen.

Er is een procedure mbt het ontwikkelen van activiteiten.
Er is een vrijwilligershandvest.
Er is een klachtenprocedure.
Er is een huishoudelijk reglement

Deze zijn ter beschikking en raadpleegbaar op het onthaal.

Inspraak

Het lokaal dienstencentrum garandeert inspraak van gebruikers in de algemene werking. De gebruiker krijgt de gelegenheid om via regelmatige bevragingen of een individueel gesprek met begeleidend personeel de  collectieve of individuele noden kenbaar e maken. Het  lokaal dienstencentrum organiseert hiervoor eveneens de centrumraad.
Voor het welslagen van deze inspraak doen wij beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en zijn mantelzorgers.

Bereikbaarheid - toegankelijkheid

Het lokaal dienstencentrum besteedt onder andere aandacht aan de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zijn doelgroepen.

Integrale benadering

Het lokaal dienstencentrum zorgt, door een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten, dat de gebruiker er terecht kan met al zijn/ haar vragen,  zorgen,  talenten, interesses, nood en inzet.

Vrijheid van meningsuiting – Respect voor ieders eigenheid

Wij bieden onze werking aan op een respectvolle manier ongeacht de politieke, filosofische, godsdienstige overtuiging of nationaliteit van de gebruiker.

Klachtenrecht

Het lokaal dienstencentrum hanteert een procedure waarin meegedeeld wordt hoe en waar klachten worden ingediend, en hoe ze behandeld worden.

Eigentijds aanbod

Het lokaal dienstencentrum streeft naar een eigentijds, op maatschappelijke behoeften gebaseerd aanbod vanuit een niet-discriminerende houding.


Vrijwilligers

Door het organiseren van vrijwilligerswerk krijgen mensen de kans om hun kwaliteiten verder te ontplooien.
Het lokaal dienstencentrum stimuleert en ondersteunt de inschakeling van vrijwilligers in zijn werking en bouwt in samenwerking met de vrijwilligerswerking van het OCMW aan een vrijwilligersbeleid waarin vorming, responsabilisering, aandacht krijgen.

Methodieken

Het lokaal dienstencentrum realiseert zijn doelstellingen volgens de meest geschikte methodieken rekening houdend met de hedendaagse evoluties.