Sitemap 
   
 
a | A

Missie

De missie van het OCMW is in grote lijnen bepaald in art. 1 van de organieke wet van 8 juli 1976:
“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening, waardoor deze in de mogelijkheid gesteld wordt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
 • het OCMW biedt hiervoor een brede, laagdrempelige en eerstelijns sociale dienstverlening aan;
 •  het richt zich hierbij tot alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging;
 • er is bijzondere aandacht voor de zwakkeren uit de maatschappij die geen of onvoldoende uit eigen kracht kansen op welzijn hebben, met name: kansarmen, zorgbehoevende bejaarden en mindervaliden;
 • de hulp en de zorg is afgestemd op de noden van de bevolking en op het aanbod van de andere diensten en sectoren, waarmee er overleg en samenwerking is.
Aanvullende missie Lokaal dienstencentrum “De Wilg”
 • het lokaal dienstencentrum van het OCMW is een open huis waar iedereen welkom is
  en fungeert als permanent aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met zijn vragen rond hulpverlening;
 • voor mensen waarvoor het isolement dreigt, kan het lokaal dienstencentrum met zijn interne / externe toeleiding van zorg een ankerpunt betekenen;
 • het lokaal dienstencentrum is de startbaan voor kwaliteitsvol ouder worden en tracht in samenwerking met interne en externe partners  zorg op maat en naadloze overgangen te realiseren;
 • via zorgcoördinatie komt het lokaal dienstencentrum tot een continuüm van zorg en dit in samenwerking met interne en externe diensten en organisaties;
 • het lokaal dienstencentrum biedt een zo ruim mogelijke waaier van kwaliteitsvolle voorzieningen en professionele hulpverlening aan ter ondersteuning van de thuiszorgsituaties en de mantelzorg van de gebruikers;
 • in overleg met de gebruikers en in samenwerking met andere diensten en organisaties bouwt het lokaal dienstencentrum een werking uit waarbij de integrale benadering van de gebruikers centraal staat: zowel psychosociale ondersteuning, creëren van mogelijkheden tot vorming en zelfontplooiing als de opbouw van een sociaal netwerk komen aan bod;
 • hierdoor zijn de gebruikers in staat om zo optimaal mogelijk in hun thuismilieu te blijven en van hieruit volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
 • In het lokaal dienstencentrum wordt in eerste instantie gebruikersgerichtheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid nagestreefd.