Sitemap 
   
 
a | A

Algemene beleidsnota OCMW: visie en missie seniorenzorg


De kernopdracht van het OCMW impliceert dat de dienstverlening zich permanent
moet aanpassen aan veranderende en nieuwe maatschappelijke uitdagingen,
waaronder de vergrijzing. Het OCMW wil de bestaande samenwerkingsverbanden
benutten en versterken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Het is de missie van het OCMW om in Sint-Niklaas een pro-actief ouderenbeleid uit te
bouwen, met nieuwe aangepaste vormen van hulp- en dienstverlening.
Principieel richt het OCMW zich tot alle inwoners zonder onderscheid. De prioritaire
doelgroep zijn de senioren van Sint-Niklaas, met extra aandacht voor de kansarme
ouderen.

Het beleid is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van de zelfstandigheid,
zelfzorg en mantelzorg via huisvestingsondersteuning en dienstencentra. Het doel is
immers om de oudere inwoners van Sint-Niklaas zolang mogelijk in hun vertrouwde
thuismilieu te laten wonen.
De nadruk ligt op een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening en een continuüm
van wonen en zorg. Dit gaat van preventiegerichte informatie, deskundig advies en
verwijzing tot en met de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm. Indien
daarbij zorg moet worden verleend, kan dit zelfzorgondersteunend, ambulant, semiresidentieel
of residentieel zijn. Semi-residentiële zorg omvat onder andere:
serviceflats, dag- en nachtopvang, crisisopvang, kortverblijf, enz. Residentiële zorg
omvat een opvang in de woon- en zorgcentra.

Door middel van kwaliteitsvolle, cliëntgerichte coördinatie en samenwerking wil het
OCMW de hulp- en dienstverlening van elke zorgvorm op zich bewaken, evenals de
naadloze overgang tussen de verschillende zorgvormen.
Via overleg en inspraak krijgt ieder de mogelijkheid zijn of haar leven zelf richting te
geven en de individuele hulp- en dienstverlening mee uit te bouwen binnen een
maatschappelijk aanvaardbaar kader.
Het OCMW geeft hen de kans om sociale relaties verder te zetten en te blijven
participeren in de samenleving.