Sitemap 
   
 
a | A

Wie zijn we?

Missie en visie
 
Het thuiszorgbeleidsplan: een leidraad voor de toekomst.

Kaderend binnen de ontwikkelingen van het zorgstrategisch plan, wil het OCMW zijn thuiszorgdienstverlening herkenbaar en toegankelijk maken en aangepast houden aan de maatschappelijke evoluties, de regulerende wetgevingen en de algemene lokaal geformuleerde doelstellingen inzake welzijn, zorg en wonen.

Ons eigen aanbod zal een actueel en breed geïntegreerd profiel tonen dat verbonden is met de zorg vanuit de eigen residentiële setting en de zorg vanuit de algemene sociale dienstverlening van het OCMW.

De organisatie van ons aanbod speelt flexibel in op snel evoluerende maatschappelijke tendensen zowel wat betreft doelgroepen, methodieken en deskundigheden.

Om de dienstverlening herkenbaar te houden en het imago te versterken, worden eigentijdse middelen en een goede interne en externe communicatiestructuur ingezet.

Als onderdeel van een breder netwerk van zorg wordt hierbij ook aandacht besteed aan de externe partners en de groepen van intermediairen, waaronder mantelzorgers, vrijwilligers en potentiële zorgverleners.

Om de toegankelijkheid te bewaken, gaat bijzondere aandacht naar de structurele inbedding vervat binnen het zorgstrategisch plan. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de uitbouw van de één-loketfunctie en de antennefuncties en de bijzondere zorg bij onthaal en detectie.

Maatschappelijke ontwikkelingen geven een aanduiding van de huidige en toekomstige doelgroepen.

Onze eigen dienstverlening verfijnen we door deze goed op elkaar af te stemmen en flexibel op elkaar te laten interfereren. Bijkomende oplossingen worden gezocht in een doorgedreven netwerkontwikkeling waarbij externe initiatieven betrokken en benut worden.

Indien wenselijk wil de thuiszorgdienstverlening hierbij de motor voor en de bewaker van de structurele verankering van samenwerking en overleg zijn.

Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven kan een antwoord zijn op hiaten binnen het continuüm van zorgverlening en kan aansluiten bij de evoluties van het zorgstrategisch plan:

De thuiszorgdienstverlening draagt bij tot een maatschappelijk aanvaardbaar zorgcontinuüm waar zorg op maat, respect voor de eigenheid van de gebruiker en het recht op privacy, inspraak en zelfrealisatie gewaarborgd worden. Bijzondere aandacht gaat naar de zwakkere gebruikers. In onze organisatievorm willen we streven naar zorgclusters, zorgbakens die we laten ontwikkelen vanuit onze wijkwerking.

Onze inspanningen hebben zowel een preventief als een curatief karakter en worden verweven en geclusterd binnen onze al bestaande mogelijkheden en opdrachten. Zo hebben wij een informerende, adviserende, consulterende en vormende opdracht met het oog op bewustmaking alsook een trajectbegeleidende, dienstverlenende en coördinerende opdracht.

Het geheel wordt ontwikkeld en georganiseerd met een zekere kwaliteitsgarantie waarin gebruikers duidelijkheid krijgen over mogelijkheden en grenzen.

Onze sleutelinstrumenten zijn onze methodieken en onze medewerkers.

De personeelsomkadering van deze dienstverlening berust op de nodige competenties.
Wetende dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige gebruikers willen wij waken over de competentieniveaus via de beschikbare mogelijkheden binnen het statuut.
Bijzondere aandacht zal gaan naar werving en selectie, het maken van functieprofielen, het bewaken van de persoonlijke caseload en de responsabilisering mbt de werkorganisatie binnen de zorgcluster.